Page 10 - Avoimempi Kaarina
P. 10

10
Päättäjien oltava ideanikkareita ja rohkeita
91
Mari Saario
liiketoimintajohtaja, FM
Kuka olen? Läheisiäni ovat puoliso, kolme lasta, yksi koira, pari kania sekä laaja joukko ystäviä..
Olen myös liiketoimintajohtaja, Kaarinan kaupunginhallituksen ja Varsinais-Suo- men maakuntahallituksen jäsen, 42-vuotias piikkiöläinen. Toimin maakunnan sote-uudistuksen työryhmässä sekä alueen edustajana eurooppalaisen järjestön CPMR:n ilmastoryhmässä. Olen tieteen ja teknologian vihreät Viite ry:n perustaja ja tiedepuolue.  -liikkeen jäsen.
Mihin haluan vaikuttaa? Kaarinan päättäjissä on oltava sekä uusia ideanikkareita, rohkeita kyseenalaistajia että kokeneita kuntaelämän asiantuntijoita. Uusia aja- tuksia saa uusilta vihreiltä, joita olen pyytänyt mukaan, vaikuttamista sekin.
Toimin valtuutettuna myös ympäristöasioiden ja yritystoiminnan asiantuntijana. Ruuhkavuosina kuntapalvelut ovat tärkeä tuki työn ja perheen yhteensovittami- seen. Tärkeitä ovat tasa-arvo ja ja elintasoerojen pienentäminen sekä verotuloilla rahoitettu yhteisvastuu.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/mari-saario
Tulee toimia oikeudenmukaisesti
95
Saila Tuokko
kirjanpitäjä
Kuka olen? Olen Saila Tuokko, 49-vuotias toimistotyöntekijä. Työskentelen miehe- ni yrityksessä ja koulutukseltani olen kirjanpitäjä sekä EU-rahoitusspesialisti. Kol- mesta lapsesta nuorimmainen käy Piispanlähteen yläkoulua ja kaksi vanhinta ovat muuttaneet pois kotoa. Kaarinassa olen asunut yli 30 vuotta, josta Koristonrannan alueella olemme viihtyneet jo 16 vuoden ajan.
Mihin haluan vaikuttaa? Niin yhteiskunnan kuin yksilötasonkin epäoikeudenmu- kaisuus ja välinpitämättömyys saavat vereni kuohahtamaan helposti. Meidän tu- lee toimia politiikassa sekä yksityiselämässä oikeudenmukaisesti huolehtien niin ihmisten, eläinten kuin luonnonkin hyvinvoinnista.
Sairastuessa on tärkeää saada kokonaisvaltaista hoitoa nopeasti ja terveysongel- mien ennaltaehkäisyssä kiinnitettävä erityisesti huomiota lasten, nuorten, aikuis- ten ja ikäihmisten erilaisiin tarpeisiin. Päiväkodeissa ja kouluissa ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria ja ikäihmisille suunnatuissa palveluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa.
Tärkeitä asioita minulle ovat myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja hiilineutraalimman Kaarinan kehittäminen esimerkiksi suosimalla ekologisia rat- kaisuja rakentamisessa sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisessä.
Esteetön rakentaminen palvelee kuntalaisia
92
Tiia Sipola
sosionomi
Kuka olen? Olen 33-vuotias sosionomi. Asun Kaarinan Littoisissa perheeni kans- sa. Perheeseeni kuuluu puoliso sekä kolme alle kouluikäistä lasta. Vanhin aloittaa syksyllä eskarin Ristikalliossa. Kaarinassa olemme asuneet kohta kuuden vuoden ajan. Tällä hetkellä olen vielä kotona nuorimman lapsemme kanssa.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa etenkin lasten asioihin Kaarinassa. Lapsilla tulee olla hyvät edellytykset käydä koulua ja saada laadukasta varhaiskas- vatusta päivähoidossa. Lapsiperheiden tulee voida tuntea Kaarina omaksi koti- kaupungikseen tulevaisuudessakin. Minulla on näkemystä päivähoitoon liittyviin asioihin sekä ammatillisesta että vanhemman näkökulmasta.
Myös vammaisten asiat ovat lähellä sydäntäni. Itse syntymästä asti liikuntavam- maisena koen toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä esteettömyyteen liitty- vät kysymykset erityisen tärkeäksi. Tehdään yhdessä Kaarinasta esteetön kaupun- ki, koska esteetön rakentaminen palvelee kaikkia kuntalaisia. Haluan olla mukana kuntalaisten tarpeet ja toiveet huomioivassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudista- misessa.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tiia-sipola
Kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua parannettava
96
Minna Tuomarmäki
nuorisotyön opiskelija
Kuka olen? Olen 25-vuotias, kotoisin Paraisilta, ja opiskelen nuoriso- ja vapaa-aja- nohjaajaksi. Asun Kaarinan Hovirinnassa mieheni ja rescue-koiramme Mammun kanssa. Olen mukana aktiivisesti teatteritoiminnassa. Viihdyn parhaiten ohjaaja- na ja näyttelijänä. Vapaa-ajallani vietän aikaa lähiluonnossa koirani kanssa.
Mihin haluan vaikuttaa? Lupaan vaikuttaa erityisesti siihen, että kunnassamme on yhtäläiset mahdollisuudet jokaisella elää ja toimia. Haluan olla mukana luo- massa uusia ja monipuolisia työ- ja harrastuspaikkoja kaikille ja erityisesti nuo- rille. Haluan pitää huolen siitä, että tuloerot eivät vaikuta palveluiden saantiin tai laatuun.
Opiskelua on tuettava ja työnteosta pitää tehdä kannattavaa positiivisin kannustein. Lupaan toimia niin että tasa-arvoisuus kunnassamme paranee.
Luonnon ja eläinten hyvinvointi on tärkeää. Niihin haluan myös vaikuttaa.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/saila-tuokko
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/minna-tuomarmaki


   8   9   10   11   12