Page 8 - Avoimempi Kaarina
P. 8

8
Kulttuuritarjontaa elävöitettävä, yhteisöllisyyden lisäämistä
83
Liinaleena ”Liinu” Leiwo
kirjastonhoitaja, toiminnanjohtaja
Kuka olen? Hei olen Liinu. Olen monialainen kulttuurityöläinen. Koulutukseltani olen  loso an maisteri, lasten ja nuorten erityisohjaaja, ammatillinen opettaja ja opiskelen tällä hetkellä maisterivaiheessa erityispedagogiikkaa. Minulla on myös ylempi kirjastoalan pätevyys.
Mihin haluan vaikuttaa? Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, koska haluan vaikut- taa lasten ja nuorten kasvuympäristöön, niin fyysiseen kuin henkiseenkin.
Haluan entisestään elävöittää Kaarinan kulttuuritarjontaa ja aktivoida ihmisiä mu- kaan yhteisöllisempään toimintaan nuorten osallisuuden lisäämiseksi: kun omat nuoret ja lapset tekevät yhdessä, tulevat mukaan myös huoltajat, isovanhemmat, naapurit – lopulta päättäjät ja ihan kaikki. Tarvitaan toiminnalle paikkoja ja yh- teistä tahtoa niin toimintaan kyllä löytyy tekijöitä. Kaarinalaiset ovat aktiivisia ja idearikkaita!
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/liinu-leiwo
Kaarinasta ekologinen kaupunki
87
Kalle Rainio
FT, biologi
Kuka olen? Olen 44-vuotias biologi. Asun vaimoni kanssa Littoisissa vanhassa puutalossa, missä vietin myös lapsuuteni.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa lähiluontomme tilaan tuomalla tutki- muksellisen näkökulman maankäytön suunnitteluun, sillä monimuotoinen lähi- luonto on avain ihmisten hyvinvointiin! Tutkimusten mukaan monimuotoisuuden hyvät vaikutukset näkyvät paitsi henkisenä hyvinvointina, myös mm. allergioiden vähentymisenä.
Muutenkin haluan vaikuttaa siihen, että Kaarina pro loituu ekologisena kaupun- kina, jossa kehitetään julkista liikennettä, pyritään hiilineutraaliin energiankäyt- töön ja tehdään mahdolliseksi jokaiselle helppo pääsy monimuotoiseen lähiluon- toon.
Kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin
84
Beatriz Mahkonen
asiakaspalvelupäällikkö, KTM
Kuka olen? Olen 42-vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen asunut Kaarinan Ke- sämäessä perheeni kanssa jo yli 16 vuotta. Perheeseni kuuluu rakennusalalla työs- kentelevä aviomies, kaksi lasta ja kaksi innokasta cavalieria.
Mihin haluan vaikuttaa? Uskon, että Vihreät on tulevaisuuden puolue, joka välit- tää aidosti tulevista sukupolvista, hakee kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haastei- siin ja osallistaa kansalaisia demokraattiseen päätöksentekoon.
Kaikkein tärkeintä minulle on lasten hyvinvointi. Molemmat lapseni ovat käyneet Valkeavuoren koulua, joka on ollut erinomainen oppimisympäristö. Koulun sisäil- maongelmien ratkaisemisessa on nyt otettu askeleita oikeeseen suuntaan ja ha- luan, että jatkossakin eri tahot hakevat yhteistyössä vastaaviin ongelmiin kestäviä, tarpeeksi tehokkaita ja nopeita ratkaisuja.
Kaarinassa on huolehdittava siitä, että tulevatkin sukupolvet saavat liikkua met- sissä, uida puhtaissa vesistöissä ja syödä kouluissa terveellistä ja lähellä tuotettua ruokaa.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/beatriz-mahkonen
Ekologinen kaupunkisuunnittelu välttämätöntä
88
Markus Rantala
evoluutiobiologian dosentti
Kuka olen? Olen Markus J Rantala, 40-vuotias, evoluutiobiologian dosentti sekä ekologian ja ympäristöhoidon dosentti. Minulla on kaksi tohtorin tutkintoa: toinen biologian ja toinen psykologian alalta. Työskentelen opettajana Turun yliopistossa sekä yksityisyrittäjänä. Asun Piikkiön keskustassa ja olen neljän lapsen isä.
Mihin haluan vaikuttaa? Maankäytön suunnittelussa näen välttämättömäksi eko- logisen kaupunkisuunnittelun. Silloin otetaan paremmin huomioon luonnon olo- suhteet, historia ja hyvän ympäristön aikaansaaminen. Uusiutuvat energiamuodot ja puurakentaminen kuuluvat osana tähän ajatteluun.
Olen Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana ollut mukana puolus- tamassa Kaarinan luontoa jo vuosien ajan. Haluan ehdokkaana päästä vaikutta- maan kaupungin asioihin entistä enemmän. En voi hyväksyä hyvä veli-verkostoja enkä piittaamattomuutta kuntalaisten tarpeista, luonnonsuojelusta ja kulttuuriar- voista.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/kalle-rainio
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/markus-rantala


   6   7   8   9   10