Page 9 - Avoimempi Kaarina
P. 9

Huomioitava ympäristövaikutukset ja luonnon hyvinvointi
85
Taisto Oksanen
energiatekniikan insinööriopiskelija
Kuka olen? Olen 33-vuotias energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Asun Koris- tossa avopuolisoni ja hänen poikansa sekä koiran kanssa. Olen syntynyt Turussa, mutta muutin Piikkiöön ja kävin siellä kouluni. Asuin pari vuotta välillä Turussa. Kaksi vuotta olen ollut jälleen kaarinalainen.
Mihin haluan vaikuttaa? Sydäntäni lähellä ovat ne, jotka eivät saa ääntään kuulu- viin. Kaikissa päätöksissä on otettava huomioon ympäristövaikutukset ja luonnon hyvinvointia lisäävä vaikutus.
Lähialueiden historia juontaa kauas. Jälkipolville on tärkeä jättää sitä jäljelle. Olen myös huolissani niin lapsiperheiden kuin nuortenkin tulevaisuuden mahdolli- suuksista.
Asumista on kehitettävä tarjoamalla kohtuuhintaista pientaloasumista. Joukkolii- kenne on tehtävä houkuttelevaksi. Tulevaisuudessa voidaan vähentää henkilöau- tolla yksin tehtäviä työmatkoja.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/taisto-oksanen
Kaupungin rakennusten oltava terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia
89
Hannu Rautanen
rehtori
Kuka olen? Olen 66-vuotias eläkkeellä oleva rehtori. Tein työni Kaarinassa, vii- meksi Piispanlähteen koulussa. Asumme vaimoni kanssa Hovirinnan Hovipellol- la. Meillä on viisi pientä lastenlasta.
Mihin haluan vaikuttaa? Vuosien kokemus on tuonut tietoja ja keinoja vaikuttaa laajasti kaupungin asioihin. Sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksessa on turvattava kaarinalaisten palvelut ja asema.
Korkeatasoinen päivähoito ja koulutus ovat tärkeitä asioita. Kaupungin rakennus- ten on oltava terveellisiä, turvallisia ja ajanmukaisia. Perheiden tarpeita on tuet- tava ja tarjottava myös kaikenikäisille harrastusmahdollisuuksia. Kaupunkiympä- ristön viihtyisyys, kulttuuriarvojen säilyttäminen, lähimetsät ja luonnonläheisyys lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia.
Ikääntyvälle väestölle on luotava palveluja ja mahdollisuuksia, jolloin Kaarinassa voi elää arvokkaan ja mielenkiintoisen vanhuuden. Meidän on luotava ekologisesti kestävä kaupunki.
Haluan uudesta kirjastostamme kaupunkilaisille kohtaamispaikkaa toreineen ja puistoineen. Hovirinnan puisto- ja ranta-alueesta on rakennettava vapaa-ajan kei- das kaupunkilaisille.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/hannu-rautanen
9
Kouluihin ja koulutukseen panostettava enemmän
86
Niko Porjo
fyysikko
Kuka olen? Olen 44-vuotias fyysikko. Asun vaimoni kanssa Piikkiössä yhdessä ra- kentamassamme omakotitalossa. Lapsia on kolme: nuoremmat ovat vielä koulus- sa, vanhin jo lukiossa.
Mihin haluan vaikuttaa? Ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse – ja tietämättö- myys. Jotkut pelkäävät enemmän kuin toiset, mutta tietämättömyyden haluan hä- vittää. Niinpä kuntatasolla kouluihin ja koulutukseen pitää panostaa.
Yhteiskunnan maksama data tulisi saattaa avoimeksi ja elleivät kuntalaiset muu- ten ole selvillä kuntansa asioista niin sitten pitää tuputtaa kuten karjalaismummo kolmatta lautasellista.
Vähän kaukaisempikin tulevaisuus pitää muistaa, kun päätöksiä tehdään, min- kä täytyy näkyä sekä velanotossa että investointien suunnittelussa. Melkein aina kouluun kannattaa rahaa kaataa, mutta pitääkö liikenneympyrä tai valot rakentaa vartin ruuhkan takia?
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/niko-porjo
Haluan vaikuttaa opetukseen ja varhaiskasvatukseen
90
Jarkko Saarinen
lehtori, pääluottamusmies
Kuka olen? Olen 55-vuotias fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori Kaarinan Valkevuoren koulusta. Olen syntynyt Kaarinassa ja asunut Voivalassa. Asun ny- kyään Kuusistossa yhdessä avovaimoni, koiran ja kahden kissan kanssa. Tyttäreni opiskelee Turussa.
Mihin haluan vaikuttaa? Olen ehdokkaana, koska haluan vaikuttaa opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Digiloikka, uusi opetussuunnitelma, oppilashuoltolaki ja varhaiskasvatuslaki asettavat kunnille aivan uudet haasteet.
Lapsen oikeus turvalliseen päivään varhaiskasvatuksessa ja koulussa, oikeus ope- tukseen ja oikeus terveelliseen ympäristöön tulee vaatimaan kuntien päättäjiltä ja virkamiehiltä uutta tapaa lähestyä asiaa.
Kehittyvä kunta asettaa myös kaavoitukselle haasteita: on taattava turvallinen ja terveellinen ympäristö. On otettava huomioon myös asumisen, rakentamisen ja liikenteen mahdollisimman pieni ympäristökuormitus.
Haluan antaa osaamiseni käyttöön uusien vaatimusten edessä. Uskon, että mi- nulla on paljon annettavaa omalle kaupungilleni ja kaupunkilaisille. Kokemusta minulla on paljon kaupungin päätöksenteosta virkamiehenä, valtuutettuna ja ny- kyään myös kaupungin koulutetun henkilöstön edunvalvojana.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jarkko-saarinen


   7   8   9   10   11