Page 13 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 13

Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja – tänään ja huomenna.
kaarinanvihreat.fi
13
Hyvän elämän peruspilarit
Kaarinan Vihreät
Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus
Kuntalaisia on kuultava
Kaarinassa on monta kaupunginosaa
ja kyläkeskusta. Tämä vaatii uusia
tapoja kuntalaisten kuulemiseen. Nuorisovaltuusto opettaa toimimaan demokratiassa. Kaikilla kaupunkilaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin asioihin.
● Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä kuntalaiskuulemisilla ja digitaalisin kanavin.
● Kuntalaisaloitteiden tekemistä on edelleen helpotettava ja kannustettava niihin.
● Kaupunkilaisia koskevista hankkeista on tiedotettava jo valmisteluvaiheessa.
● Kaikessa kaupungin toiminnassa avainsana on avoimuus.
● Kaupunginosatoiminta lisää yhteisöllisyyttä.
● Nuorisovaltuustolle on turvattava toimintamahdollisuudet ja etsittävä kanavia vaikuttamiseen.
7
“


   11   12   13   14   15