Page 16 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 16

16
kaarinanvihreat.fi
Haluan vaikuttaa
lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin
69
Assi Ailoranta
sosiaalityöntekijä, yliopisto-opettaja
Kuka olen? Olen 34-vuotias äiti, vaimo, sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön yliopis- to-opettaja Kaarinan Littoisista. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. So- siaali- ja opetustyön rinnalla ja virkistävänä vaihteluna teen myös lasten ja naisten vaatteiden (koti)myyntityötä toiminimellä. Perheeseeni kuuluvat ihanat pienet pojat, rakas mies sekä vauhdikas sta herra.
Mitä osaan? Sosiaalityön saralla olen työskennellyt erityisesti lasten ja perheiden kanssa, pääosin lastensuojelutyössä Salossa ja Kaarinassa. Nykyisen työni sosiaa- lityön yliopisto-opettajana koen erittäin mielekkäänä päästessäni jakamaan ko- kemustani ja innostamaan tulevia sosiaalityön ammattilaisia. Työkokemukseni ja koulutustaustani luovat vahvan pohjan perheiden ja yksilöiden hyvinvoinnin ym- märtämiseen sekä antavat tieteellistä ja (sosiaali)poliittista osaamista. Poliittisen päätöksenteon tulisikin mielestäni perustua oikeaan, tutkittuun tietoon ja myös ratkaisujen pitkäkestoisempien vaikutusten ymmärtämiseen.
Mikä minua kiinnostaa? Minulla on vahva tahto olla vaikuttamassa ihmisten hy- vinvoinnin lisäämiseen – niin työssäni kuin myös poliittisesti ja kunnan toimin- nassa. Yhteiskunnan ensisijainen tehtävä tulisi mielestäni olla juuri kansalaisten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta huolehtiminen.
Mihin haluan vaikuttaa? Keskeisimpänä näen panostuksen lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin: Kaarinassa päivähoito-oikeuden varmistaminen kaikille pienille lapsille, Kaarina-lisän palauttaminen lasten kotihoidon mahdollistami- seksi sekä lapsiperheiden ja nuorten ehkäisevien, varhaisen tuen palveluiden ke- hittäminen.
Yleisemmällä tasolla tulee varmistaa toimivat ja laadukkaat peruspalvelut julkis- ten ja yksityisten palveluiden yhteistyönä sekä panostaa kestävään ja ekologiseen kehitykseen rakentamisessa ja yritystoiminnan tukemisessa.
Millainen olen? Olen ihmisenä innokas ja innostava, aito ja empaattinen. Minulla on erittäin hyvät sosiaaliset ja yhteistyön taidot. Kun johonkin ryhdyn, teen sen koko sydämellä. Haluan hoitaa asiat täydellä tarmolla vahvaan osaamiseeni poh- jaten ja olla tekemässä Kaarinasta entistäkin parempaa paikkaa asua, lisätä kun- talaisten onnellisuutta ja vahvistaa tasa-arvoa ja tasavertaisuutta!
Reilu, avoin ja oikeudenmukainen Kaarina
70
Terttu Eriksson
luokanopettaja, työnohjaaja
Kuka olen? Olen 62-vuotias eläkkeellä oleva luokanopettaja Kesämäestä. Työelä- mää en ole kokonaan jättänyt. Toimin työnohjaajana ja erilaisissa koulutusteh- tävissä. Kolme lastani ovat jo aikuisia. Vietämme puolisoni kanssa paljon aikaa mökillä ja matkustellen.
Mitä osaan? Opettajana toimiminen on ollut verraton ja mieleinen elämäntyö. Viihdyn lasten kanssa ja tunnen hyvin koulumaailman. Olen toiminut työni ohel- la 16 vuotta työsuojeluvaltuutettuna. Se lisäsi tietojani vuorovaikutustaidoista ja työyhteisöjen kehittämisestä. Olin työnohjaajana opettamisen ohella. Nyt olen keskittynyt enemmän ohjaukseen ja erilaisiin koulutustehtäviin. Haluan olla eli- nikäinen oppija!
Järjestötyö on minulle tuttua mm. OAJ:n työelämäverkostotoiminta. Suomen työnohjaajien hallituksen jäsenenä olen toiminut kuluneet kaksi vuotta.
Olen ollut 17 vuotta kaupunginvaltuutettuna ja perusturvalautakunnan jäsenenä. Tämän alueen asiat ovat tulleet tutuiksi. Vammaisneuvoston kuuluminen jo pit- kään on tuonut asiantuntemusta vammaisten asioihin.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostavat ihmiset niin politiikassa kuin muutenkin. Siksipä etsin itselleni mahdollisuuksia kartuttaa tietoa ja osaamista sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin alueella. Ihmiselämän moninaiset sävyt, hyväksyvä ja sopuisa yhdessä eläminen, välittäminen ja huolenpito – niistä olen kiinnostunut.
Mihin haluan vaikuttaa? Me poliitikot päätämme asioista kuntalaisten puolesta. Mahdollisimman monien on saatava äänensä kuuluviin. Haluan ajaa niiden asioi- ta, jotka eivät vielä tai enää osaa itse hoitaa asioitaan. Myös lasten, vanhusten ja vammaisten asiat kiinnostavat.
Reilu, avoin ja oikeudenmukainen Kaarina on minun tavoitteeni. – Sellainen kau- punki, jossa ihmisen, luonnon ja kulttuurin on turvallista ja hyvä elää.
Millainen olen? Olen positiivinen uudesta innostuja. Pidän haasteista, joihin suh- taudun luovasti ratkaisuja etsien. Viihdyn ihmisten parissa ja toimin mielelläni yhdessä. Otan toiset huomioon ja haluan suhtautua jokaiseen kunnioittavasti.
Arvostan kuitenkin omaa rauhaa ja hiljaisuutta. Viihdyn hyvin myös yksin; kes- kityn itsekseni kasvimaan ihmeisiin, marjastan ja sienestän. Mielenrauha on mi- nulle tärkeää; sitä rakennan sekä itselleni että muille.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/assi-ailoranta
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/terttu-eriksson


   14   15   16   17   18