Page 19 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 19

19
Syrjäytymiseen johtavien asioiden korjaaminen tärkeää
76
Timo Kirjonen
ympäristönhoitaja
Kuka olen? Olen 50-vuotias ympäristönhoitaja ja metsuri Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 17-vuotias poika, sekä kotikissa. Jouduin työkyvyttömyyseläk- keelle 1998 ja valmistuin ympäristönhoitajaksi 2004.
Mitä osaan? Opinnäytetyönä olen suunnitellut Littoistenjärven luontopolun ja ny- kyään kunnostelen mm. kaupungin ulkoilureittejä. Monialaisena luontoharrasta- jana arvostan puhdasta luontoa ja viihtyisää elinympäristöä.
Olen neljättä kertaa Kaarinan Vihreiden ehdokkaana valtuustoon. Luottamusteh- tävissä kuluvalla kaudella olen ollut kaupunginvaltuuston varajäsen, ympäristön- suojelulautakunnan jäsen, sekä Kuhankuonon retkeily-yhdistyksen varajäsen. Näiden lisäksi toimin Littoistenjärven säännöstely-yhtiön kokousedustajana.
Mikä kiinnostaa? Harrastan valo- ja videokuvausta ja niiden tuotosten editointia, sukututkimusta sekä karjalaista kulttuuria ja siihen liittyvän perimätiedon ja ma- teriaalin taltiointia. Harrastan sula-aikana kotitarvekalastusta. Rintamamiestalos- samme ja hyötypuutarhassamme on myös harrastetta.
Mihin haluan vaikuttaa? Isänä, aviomiehenä ja näkövammaisena lasten ja nuor- ten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sy- däntäni lähellä.
Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön jous- tavaa yhteensovittamista. Korostan ympäristöarvojen huomioimista ja vanhan säilyttämistä.
Littoistenjärven kunnostus ensisijaisesti luonnonmukaisin keinoin on välttämä- töntä. Tarvitsemme henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämistä ja hoitoon pää- syn yksinkertaistamista. Näissä tärkeänä osana on myös ennakoiva hoito. Syrjäy- tymiseen johtavien asioiden tarkastelu ja korjaaminen on tarpeellista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa arvoa, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tärkeäksi.
Millainen olen? Olen tunnollinen ja suhtaudun muihin ihmisiin lämpimästi. Elä- mänasenteeni on myönteinen. Olen myös tekijämies, jolla on koko ajan erilaisia projekteja meneillään.
kaarinanvihreat.fi
Palveluja ei saa leikata lapsilta ja vanhuksilta
75
Mirta Iljin
omais- ja perhehoitaja
Kuka olen? Olen 42-vuotias perheenäiti ja omaishoitaja luonnonkauniista Kuu- sistosta. Asun omakotitalossa. Koulutukseltani olen ylioppilas, perushoitaja, pri- de-sijaisvanhempi sekä vertaisosaaja (autismi, asperger ja tourette)
Mitä osaan? Lapset ja perhe ovat minulle tärkeitä. Olen työskennellyt kotisairaan- hoidossa ja lastensuojelussa. Kotini on toiminut sijais- ja tukiperheenä yli 14 vuot- ta. Niinpä erityislasten asiat ja lasten auttaminen ovat lähellä sydäntäni.
Mikä kiinnostaa? Koen, että politiikka on ihmisten asioiden hoitamista. Tunnen vahvasti, että lapsille ja nuorille perheille on annettava tukea ja apua mahdolli- simman varhain. On tehtävä konkreettisia toimia eikä annettava vain tyhjiä lu- pauksia.
Vapaa-aikanani viihdyn mökillä ja pidän veneilystä. Luonnossa liikun myös koi- rieni kanssa.
Mihin haluan vaikuttaa? Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt. Siksi varhainen puuttuminen ja kaikki tukikeinot on käytettävä ennakkoluulottomasti. Samalla tavalla on huolehdittava ikääntyvistä ihmisistä ja turvata heille arvokas vanhuus.
On löydettävä ihmisiä, jotka todella haluavat auttaa. Turha työryhmien perusta- minen ja byrokratian pyörittäminen eivät auta ketään. Sitoutuminen työhön on nostettava kunniaan.
Haluan olla läsnä, puhua, kuunnella ja välittää.
Minua kiinnostaa vaikuttaa siihen, ettei kaupungin palveluista leikata kaikkein heikommilta kuten lapsilta ja vanhuksilta. Kouluissa on oltava resursseja lasten tukemiseen alusta alkaen. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi ja tehokkaas- ti. Koulun on tärkeä olla lapselle turvapaikka ja innostava oppimispaikka.
Millainen olen? Olen iloinen, välitön ja sisukas ihminen. Minua on helppo lähes- tyä. Olen toimelias ja innostun varsinkin heikompien puolustamisesta.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/mirta-iljin
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/timo-kirjonen


   17   18   19   20   21