Page 20 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 20

20
kaarinanvihreat.fi
Kestävä kehitys saatava päätösten kriteeriksi
77
Aaro Kiuru
FT, Lääketieteellisen fysiikan dosentti
Kuka olen? FT, sairaalafyysikko, 76-vuotias, entinen TYKS:n ylifyysikko sekä yli- opisto-opettaja, tutkija, tiedejulkaisujen ja kirjojen kirjoittaja.
Mikä kiinnostaa? Harrastan kuorolaulua (mm. veteraanikuoro), musisointia, lii- kuntaa, puutarhaa, yhteiskunnallista vaikuttamista. Olen ollut mm. neljä vuotta Vihreän liiton valtuuskunnan varajäsen.
Minua kiinnostaa lastemme ja lastenlastemme tulevaisuus. Taloutta tarvitaan tavaroiden ja palvelujen jakamiseen, työtä ja palkkaa / perustuloa oman elämän tarpeisiin, mutta ei nykyisessä liian globalisoituneessa, ylikansallisten yhtiöiden ja talousblokkien määräämässä laajuudessa. Tehdäänhän yhteiskunnalliset pää- tökset niin Suomessa kuin maailmalla liian usein oma ahnas etu kärjessä.
Kunnissa tehdään lähinnä paikallisia päätöksiä. Ne kuitenkin yhdessä vaikutta- vat saman verran kuin maan hallituksen päätökset. Maapallon laajuisesti olemme vaarallisella kehitysuralla; ilmastonmuutos ja maailmanlaajuinen resurssien kes- kittyminen.
Mihin haluan vaikuttaa (Kaarinassa ja muualla)? Asenteiden ja näkökulmien muuttuminen on keskeistä. Kestävä kehitys on saatava päätösten kriteeriksi, mm. energian ja materiaalin käytön vähentäminen ja kierrätyskäyttö sekä palvelujen ja tuotannonkin paikallisuus.
Pikaraitiotie (sähköbusseja parempi, tosin kalliimpi) muuttaa liikkumisen isojen kaupunkien läheisyydessä julkiseksi, kun sähköautoille riittää oikeaa tarvetta harvaanasutuilla alueilla. Liikenteen maksuttomuudesta seuraisi luonnostaan kaiken liikenteen paraneminen.
Kunnat yhteistyöhön alueen kokonaisetu huomioiden, muotoutuvat sote-palvelut esimerkkinä, välineenä mm. alueverotus.
Lihan syönti Suomessa on saavuttanut kestämättömän tason; paljon enemmän vihreää arkilautaselle. Lihaproteiinituotanto mm. on muutettavissa pääosin hyönteispohjaiseksi esim. sikaloissa. Turhake- ja tavaramaniaan on elintärkeää saada muutos. Edessä on kulttuuri- ja sosiaalisten asenteiden muuttuminen.
Ratkaisuja löytyy kansalaisten herätessä aktiivisten kansalaisliikkeiden avulla.
Millainen olen? Perehdyn asioihin hyvin. Ajattelen globaalisti, toimin paikallises- ti. Olen suora ja sitkeä.
Tehokkaan yhdyskuntarakenteen ja kiertotalouden edistäminen
78
Tomi Kurkilahti
markkinointisuunnittelija, toimitusjohtaja
Kuka olen? Olen 43-vuotias syntyjään kaarinalainen yrittäjä ja kaupunginvaltuu- tettu. Kymmenkunta ihmistä työllistävä yritykseni on Kaarinan keskustassa. Asun Koristossa. Olen muuttamassa puolisoni kanssa Littoisiin vanhaan puutaloon, jota remontoimme parhaillaan.
Mitä osaan? Olen ollut yrittäjänä parikymmentä vuotta. Työarkeni on esimiestyö- tä, tietotekniikkaa ja markkinoinnin suunnittelua. Vapaa-aika kuluu luottamus- toimissa: kaupunginvaltuutettuna sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa vuo- desta 1998. Hallitsen erinomaisesti kaavoitustyön periaatteet.
Mikä kiinnostaa? Kaavoitus ja rakentaminen kiinnostavat minua. Rakennetulla ympäristöllä on sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kaavoitus vaikuttaa jokai- sen elinympäristöön.
Harrastan taloremonttini lisäksi purjehdusta ja maastopyöräilyä. Partiossa olen ollut koko ikäni. Toimin Kuusiston LinnanYrjänien hallituksessa. Kunnanvaltuus- tossa olen ollut aktiivinen ja pyrkinyt olemaan äänestäjien luottamuksen arvoi- nen. Läsnäolotilastojen mukaan olen yksi Kaarinan aktiivisimmista valtuutetuis- ta.
Minua kiinnostaa ekologinen rakentaminen ja ympäristöystävällinen tekniikka. Kunta voi vaikuttaa, millainen yhdyskuntarakenne on. Oikeilla ratkaisulla joukko- liikenne ja lähipalvelut mahdollistuvat. Asumisen ollessa tiivistä myös vapaa-ajan viettoon jää kaikille avoimia yhtenäisiä luonnonalueita.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan, että kaavoituksen ja rakennusmääräysten avul- la edistetään joukkoliikennettä ja lähipalveluita suosivaa tehokasta yhdyskunta- rakennetta sekä mahdollistetaan ekorakentamista ja uusiutuvan energian käyt- töönottoa.
Tahdon edistää Kaarinassa kiertotaloutta. Jäte on raaka-ainetta, jolla on arvo, ja josta voidaan tuottaa uusia hyödykkeitä. Kiertotaloutta voidaan kehittää kierrätys- järjestelmää kehittämällä. Kaupunki voi mahdollistaa paremman kiertotalouden.
Asuinalueet on suunniteltava kiertotalous huomioiden. Tärkeää on, että myös uu- sien asuinalueiden asukkailla on lähiluontoa. Luonto lisää hyvinvointia.
Millainen olen: Olen sosiaalinen, yhteistyökykyinen ja kiinnostunut yhteiskun- nasta. Hahmotan hyvin kokonaisuuksia.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/aaro-kiuru
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/tomi-kurkilahti


   18   19   20   21   22