Page 22 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 22

22
kaarinanvihreat.fi
Päätöksenteon oltava avointa
81
Jari Lehtonen
FT, IT-päällikkö
Kuka, olen? Olen 48-vuotias Filoso an tohtori tietojärjestelmätieteen alalta. Olem- me perheeni kanssa asuneet Littoisissa yli 10 vuotta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi tytärtä. Nuorimmainen käy Kotimäen koulua ja vanhempi on muuttanut omilleen. Perheeseen kuuluu myös iloinen englanninspringerspanieli.
Mitä osaan? Toimin IT-päällikkönä ja ylempien toimihenkilöiden luottamushen- kilönä paikallisessa teknologiayrityksessä, jonka palveluksessa olen ollut vuodes- ta 1989. Samaan aikaan olen kehittänyt itseäni suorittamalla useita tutkintoja työn ohessa (FT, FM, Insinööri, teknikko, työteknikko). Koen, että pitkä työkokemus ja akateemisuus tukevat hyvin toisiaan, ja näitä taitoja olen valmis käyttämään kunnallisessa päätöksenteossa.
Olen myös mukana paikallisen D-tyttöjen lentopallojoukkueen toiminnassa, val- mennustiimin ja lentopallojaoston jäsenenä.
Mikä kiinnostaa? Teknisenä ihmisenä uskon, että oikeilla teknologioilla voimme auttaa vihreiden arvojen toteutumista. Itseäni kiinnostaa miten tekniikan avulla voidaan tehostaa toimintaa ja helpottaa tekemistä. Nämä koskettavat yhtä lailla työelämää kuin kotiarkea. Työssä se tarkoittaa esim. automatisointia, jossa pois- tetaan raskaat ja vaaralliset työt, ja arjessa oikeiden teknologioiden avulla voidaan varmistaa esim. vanhuksille turvallisen kotona asumisen. Tämä parantaa myös hoitajien työtä, jolloin he voivat käyttää aikaansa vanhusten kanssa tapahtuvaan sosiaalisten suhteiden ylläpitoon rutiinitöiden sijaan.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan, että kaikki päätöksenteko on avointa. Julkisuu- dessa on jatkuvasti esillä epäonnistuneita rakennusprojekteja, joissa kustannus- arvio on ylittynyt merkittävästi alkuperäisestä (Esim. Turun kaupunginteatteri, Olympiastadion ja Länsimetro.) Nämä kustannusylitykset vaikuttavat suoraan kunnan taloudenpitoon. Tämä ns. avoimen valtakirjan politiikka ei toimi yksityi- sellä puolella, eikä se saisi toimia kunnissakaan.
Toinen itseäni lähellä oleva asia on Littoistenjärvi. Kaarinassa on upea luonnon- mukainen alue, joka pitää ehdottomasti saada kuntoon.
Millainen olen? Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja haluan olla mukana vaikuttamassa oman asuinympäristöni asioihin.
Puhtaan teknologian käyttöä edistettävä
82
Jani Leino
palvelujohtaja, ekonomi
Kuka olen? Olen 40-vuotias Kaarinan Kultanummessa asuva vihreästi ajatteleva ekonomi. Littoistenjärvi ja Järvelän kosteikko ovat kotini lähiympäristöä. Harras- tan purjehdusta, tee-se-itse hommia, vaellusta, elektronista musiikkia ja joogaa. Vapaa-aikana liikun vaimon ja pikkupojan kanssa lähimetsien poluilla.
Mitä osaan? Olen valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta, jossa opiskelin muun muassa tietojärjestelmätiedettä, kansantaloutta ja johtamista. Työskente- len palvelujohtajana monikansallisessa tietotekniikan alan palvelu- ja konsult- tiyrityksessä. Toimin kuluvalla vaalikaudella Kaarinan kaupunginvaltuuston vara- valtuutettuna sekä henkilöstölautakunnan puheenjohtajana.
Mikä kiinnostaa? Minua kiinnostaa teknologia ja sen tuomat mahdollisuudet kes- tävämmälle tulevaisuudelle: aurinkoenergia, tuulivoima, maalämpö, biomateri- aalit, ekorakentaminen ja kiertotalous ovat yhä kannattavampia ja nykyisin myös tavallisen ihmisen saavutettavissa.
Mihin haluan vaikuttaa? Mielestäni vihreillä valinnoilla on positiivinen vaikutus luontoon, kaupungin talouteen ja imagoon. Esimerkiksi LED-valoja asentamalla vähennetään sähkönkulutusta. Maalämpöä asentamalla jopa 60% lämpöenergias- ta saadaan maaperästä.
Nykyaikaisin aurinkopaneelein tuotetaan sähköä jopa pilvisenä päivänä. Nämä valinnat tuntuvat positiivisesti veronmaksajan kukkarossa ja parantavat saatavilla olevien palveluiden laatua ja tehokkuutta. Kannatan tarkkaa taloudenpitoa, jolla säästetään juoksevissa kuluissa ja mahdollistetaan investoinnit tulevaan.
Tavoitteenani on edistää puhtaan teknologian käyttöä niin Kaarinan kaupungin omissa toiminnoissa kuin yrityksissä ja kotitalouksissakin.
Millainen olen? Näiden teknis-taloudellisten ajatusteni rinnalla tunnistan koh- tuullisuuden ja perinteisen luonnonmukaisuuden tavoiteltavana elämäntapana. Elämää, niin ihmisiä, eläimiä kuin kasvejakin tulee vaalia ja suojella. Olen rauhal- linen, määrätietoinen ja muita kuunteleva ihminen.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jari-lehtonen
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/jani-leino


   20   21   22   23   24