Page 25 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 25

25
Ekologinen kaupunkisuunnittelu välttämätöntä
88
Markus Rantala
evoluutiobiologian dosentti
Kuka olen? Olen Markus J Rantala, 40-vuotias, evoluutiobiologian dosentti sekä ekologian ja ympäristöhoidon dosentti. Minulla on kaksi tohtorin tutkintoa: toi- nen biologian ja toinen psykologian alalta. Työskentelen opettajana Turun yliopis- tossa sekä yksityisyrittäjänä. Asun Piikkiön keskustassa ja olen neljän lapsen isä.
Mitä osaan? Vahva tieteellinen koulutukseni tuo korkeinta mahdollista asiantun- temusta päätöksentekoon. Toimintani yliopistovirassa antaa hyvät mahdollisuu- det ymmärtää koulutuksen merkitystä ja taas yrittäjänä näen toisenlaiset haas- teet. Näitä taitoja olen valmis antamaan luottamustehtävissä.
Mikä kiinnostaa? Haluan vaikuttaa luonnonsuojelun edistämiseen ja koulutuk- seen. Pienten lasten isänä niin päivähoito-, koulu- kuin perheasiatkin ovat kiin- nostukseni keskiössä.
Olen Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja sekä Kaarinan Taekwondo Seuran varapuheenjohtaja. Harrastuksiini kuuluvat myös luonnon- suojelu, luontokuvaus, kalastus ja taekwondo (musta vyö).
Mihin haluan vaikuttaa? Maankäytön suunnittelussa näen välttämättömäksi eko- logisen kaupunkisuunnittelun. Silloin otetaan paremmin huomioon luonnon olo- suhteet, historia ja hyvän ympäristön aikaansaaminen. Uusiutuvat energiamuo- dot ja puurakentaminen kuuluvat osana tähän ajatteluun.
Olen Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana ollut mukana puo- lustamassa Kaarinan luontoa jo vuosien ajan. Haluan ehdokkaana päästä vaikut- tamaan kaupungin asioihin entistä enemmän. En voi hyväksyä hyvä veli-verkosto- ja enkä piittaamattomuutta kuntalaisten tarpeista, luonnonsuojelusta ja kulttuu- riarvoista.
Millainen olen? Olen suora ja avoin ihminen. Monipuolinen tieteellinen koulu- tukseni antaa minulle hyvät eväät tarkastella käsiteltäviä asioita poikkitieteellises- ti ja monialaisesti.
kaarinanvihreat.fi
Kaarinasta ekologinen kaupunki
87
Kalle Rainio
FT, biologi
Kuka olen? Olen 44-vuotias biologi. Asun vaimoni kanssa Littoisissa vanhassa puutalossa, missä vietin myös lapsuuteni.
Mitä osaan? Olen toiminut tutkijana ja yliopisto-opettajana Turun yliopiston bio- logian laitoksella. Väittelin vuonna 2008 ilmastonmuutoksen vaikutuksista lintu- jen kevätmuuton ajoittumiseen. Olen tehnyt myös lintu- ja luontokartoituksia. Olen ollut Turun lintutieteellisen yhdistyksen aktiivi jo parikymmentä vuotta.
Mikä kiinnostaa? Harrastan luontoa, erityisesti lintuja, mutta kaikki luonnos- sa vastaantuleva kiinnostaa. Viime aikoina valokuvauksesta on tullut tärkeä osa luontoharrastusta. Koiraa ulkoiluttaessa ovat Kaarinan monet hienot luontokoh- teet tulleet tutuiksi. Turunmaan upea saaristo on ollut tärkeä lapsuudesta lähtien.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan vaikuttaa lähiluontomme tilaan tuomalla tut- kimuksellisen näkökulman maankäytön suunnitteluun, sillä monimuotoinen lähiluonto on avain ihmisten hyvinvointiin! Tutkimusten mukaan monimuotoi- suuden hyvät vaikutukset näkyvät paitsi henkisenä hyvinvointina, myös mm. al- lergioiden vähentymisenä.
Muutenkin haluan vaikuttaa siihen, että Kaarina pro loituu ekologisena kaupun- kina, jossa kehitetään julkista liikennettä, pyritään hiilineutraaliin energiankäyt- töön ja tehdään mahdolliseksi jokaiselle helppo pääsy monimuotoiseen lähiluon- toon.
Millainen olen? Olen luonteeltani avoin ja ihmisten kanssa hyvin toimeentuleva. Yhteinen tekeminen onkin jo tullut tutuksi yhdistystoiminnasta.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/kalle-rainio
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/markus-rantala


































































































   23   24   25   26   27