Page 29 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 29

29
Kuntalaisten tasa- arvoista kohtelua parannettava
96
Minna Tuomarmäki
nuorisotyön opiskelija
Kuka olen? Olen 25-vuotias, kotoisin Paraisilta, ja opiskelen nuoriso- ja vapaa-aja- nohjaajaksi. Asun Kaarinan Hovirinnassa mieheni ja rescue-koiramme Mammun kanssa. Olen mukana aktiivisesti teatteritoiminnassa. Viihdyn parhaiten ohjaaja- na ja näyttelijänä. Vapaa-ajallani vietän aikaa lähiluonnossa koirani kanssa.
Mitä osaan? Minulla on monipuolinen työkokemus kaikenikäisten ihmisten oh- jaamisesta niin työ- kuin harrastustoiminnassakin. Tämä on avannut minulle ovia päästä kuulemaan ja näkemään erilaisten ihmisten elämäntilanteita ja kokemuk- sia. Tällä hetkellä olen työharjoittelussa KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on nuorten aikuisten työelämätaitojen vahvistaminen. Tavoitteena on myös luoda toimivia yhteistyön ja asiakasohjauk- sen käytäntöjä yhteistyössä kuntien ammattilaisten kanssa.
Minulla on myös omakohtaista kokemusta työttömyydestä. Se on antanut minulle ymmärrystä tarpeettomuuden ja häpeän tunteesta. Tarpeellisuuden tunteen mer- kitys on suuri elämänilon löytämisessä.
Mikä kiinnostaa? Olen kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista, etenkin niiden hy- vinvointia lisäävistä vaikutuksista. Toisena kiinnostuksen kohteenani on eläina- vusteinen toiminta hyvinvointia lisäävänä tekijänä.
Mihin haluan vaikuttaa? Lupaan vaikuttaa erityisesti siihen, että kunnassamme on yhtäläiset mahdollisuudet jokaisella elää ja toimia. Haluan olla mukana luo- massa uusia ja monipuolisia työ- ja harrastuspaikkoja kaikille ja erityisesti nuo- rille. Haluan pitää huolen siitä, että tuloerot eivät vaikuta palveluiden saantiin tai laatuun.
Opiskelua on tuettava ja työnteosta pitää tehdä kannattavaa positiivisin kannustein.
Lupaan toimia niin että tasa-arvoisuus kunnassamme paranee.
Luonnon ja eläinten hyvinvointi on tärkeää. Niihin haluan myös vaikuttaa.
Millainen olen? Olen iloinen ja avoin heittäytyjä. Saan voimaa ja rohkeutta teat- terin tekemisestä. Olen muista huolehtiva ja kannustava, heikompien puolustaja
kaarinanvihreat.fi
Tulee toimia oikeudenmukaisesti
95
Saila Tuokko
kirjanpitäjä
Kuka olen? Olen Saila Tuokko, 49-vuotias toimistotyöntekijä. Työskentelen mie- heni yrityksessä ja koulutukseltani olen kirjanpitäjä sekä EU-rahoitusspesialisti. Kolmesta lapsesta nuorimmainen käy Piispanlähteen yläkoulua ja kaksi vanhinta ovat muuttaneet pois kotoa. Kaarinassa olen asunut yli 30 vuotta, josta Koriston- rannan alueella olemme viihtyneet jo 16 vuoden ajan.
Mitä osaan? Kaarinan Vihreissä toimin tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohta- jana. Vihreissä olen ollut mukana vuodesta 2000 lähtien omaten erilaisia luotta- mustehtäviä. Pidin parin vuoden hengähdystauon ja palasin takaisin Vihreiden joukkoon viime vuonna.
Mikä kiinnostaa? Politiikan ohella olen kiinnostunut sukuni historiasta. Olen ol- lut innokas sukututkija jo teini-iästä lähtien, mutta harrastus on jäänyt viime vuo- sina vähemmälle toimiessani sukuseuran puheenjohtajana. Vajaan viidentoista vuoden ajan olen myös toiminut aktiivisena vapaaehtoistyöntekijänä valtakun- nallisessa Borrelioosi-yhdistyksessä. Rentoudun kesäisin mökkeilemällä luonnon keskellä ja talvisin villasukkia kutomalla.
Mihin haluan vaikuttaa? Niin yhteiskunnan kuin yksilötasonkin epäoikeuden- mukaisuus ja välinpitämättömyys saavat vereni kuohahtamaan helposti. Meidän tulee toimia politiikassa sekä yksityiselämässä oikeudenmukaisesti huolehtien niin ihmisten, eläinten kuin luonnonkin hyvinvoinnista.
Sairastuessa on tärkeää saada kokonaisvaltaista hoitoa nopeasti ja terveysongel- mien ennaltaehkäisyssä kiinnitettävä erityisesti huomiota lasten, nuorten, aikuis- ten ja ikäihmisten erilaisiin tarpeisiin. Päiväkodeissa ja kouluissa ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria ja ikäihmisille suunnatuissa palveluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa.
Tärkeitä asioita minulle ovat myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja hiilineutraalimman Kaarinan kehittäminen esimerkiksi suosimalla ekologisia rat- kaisuja rakentamisessa sekä uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisessä.
Millainen olen? Luonteeltani olen positiivinen, tunnollinen ja aktiivinen. Mottoni on, että tuleen ei saa jäädä makaamaan vaan ongelmat on tehty voitettaviksi.
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/saila-tuokko
www.kaarinanvihreat. /ehdokkaat/minna-tuomarmaki


   27   28   29   30   31