Page 3 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 3

Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää.
kaarinanvihreat.fi
3
TULEVAISUUDEN
Kaarinalaisten puolesta.
Kaarinan Vihreiden arvot
Vihreät määrittelevät arvot, joita vihreän ajattelun mukaan kaupungin tulee toiminnassaan osoittaa. Kuntalaista on aina kohdeltava kunnioittavasti.
AVOIMUUS
On toimittava avoimesti. Kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.
EKOLOGISUUS
Kaupungin on otettava huomioon luonnon monipuolisuus ja rajallinen kestokyky. Tulevien sukupolvien elinmahdolllisuudet on turvattava. Päättäjillä ja kuntalaisilla on moraalinen vastuu, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.
RIIPPUMATTOMUUS
Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin hallinnon ja puolueiden ei tule ajaa lyhytnäköistä voitontavoittelua yleisen edun kustannuksella.
Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.
TASA-ARVOISUUS
Kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä ja maanomistajia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Kunnalliset palvelut on annettava oikeudenmukaisesti.
VASTUULLISUUS
Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka vastaa kaupungin töistä ja mikä luottamuselin kantaa vastuun päätöksistä.
TURVALLISUUS
Turvallisuus on hyvän elämän yksi tärkein tekijä. Kotikunta on koettava turvalliseksi. Rikollisuuteen, pahoinvointiin ja ongelmiin on puututtava ajoissa.
Avoin, yhteinen, onnellinen kunta
KAARINA
Maan hallitus on luvannut, että sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistus astuvat
voimaan vuoden 2019 alusta. Silloin sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakunnan hoidettaviksi. Kyse on suurin kuntia koskeva uudistus kautta aikain. Mitä sitten jää kuntien vastuulle? Millainen on tulevaisuuden Kaarina?
Suurin painoarvo on sivistysroolilla.
Kaarina tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja ja opetuspalveluja esiopetuksesta perusopetukseen sekä aina lukioon tai ammatilliseen koulutukseen asti. Kaarina vastaa myös siitä, että perusopetuksen jälkeen kaikille nuorille löytyy jatko-opintopaikka.
Kaarina ylläpitää kirjastoa, vastaa nuorisopalveluista, kansalaisopistosta, koordinoi maahanmuuttajien kotouttamista ja tukee yhdistysten sekä seurojen toimintaa. Tärkeä osa on myös kaupungin kulttuurin edistämisessä.
Kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen laaja-alaisesti ajatellen nousee entistä tärkeämpään rooliin. Silloin kaupunki huolehtii, että asuinympäristö on turvallinen, viihtyisä
ja terveellinen. Yhteisöllisyyden lisääminen ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ovat tärkeitä asioita. Kaupunkilaisten osallisuutta on kehitettävä monin tavoin.
Maankäytön suunnittelulla ja tonttitarjonnalla luodaan mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja työpaikkojen luomiselle sekä asumiselle. Hyvä yrittäjäilmapiiri lisää kaupungin houkuttelevuutta. Elinvoiman edistäminen nähdään tärkeäksi kaikin tavoin unohtamatta innovaatioita ja kaupungin oman roolin löytämistä.
Kaupungin verkostojen ylläpito ja rakentaminen turvaavat puhtaan veden saannin, jätevesien asianmukaisen käsittelyn sekä liikenneväylien, pyörä- ja kävelyteiden kunnossapidon. Kaupunki vastaa tietysti kiinteistöjensä saneerauksista ja uudisrakentamisesta.
Monimuotoinen luonto, puhdas ympäristö, arvokas kulttuurimiljöö ja luonnontilan seuranta sekä kaupungin kestävä energian käyttö ovat vetovoimatekijöitä. Kaupunki vastaa myös pohja- ja pintavesien suojelusta, meluntorjunnasta, metsistään ja luonnonsuojelualueistaan.
Kunnan kumppanuus kuntalaisten, yritysten, erilaisten sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa korostuu ja lisää hyvinvointia sekä yhteenkuuluvuutta.
Tulevaisuuden Kaarina rakennetaan yhdessä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden hengessä, jolloin ei suosita yksittäisiä yrityksiä tai sovita asioita hyvä veli – verkostojen kautta. Avoimuus, rehtiys ja välittäminen korostuvat.
Siihen me pystymme. Toivoa on.


   1   2   3   4   5