Page 35 - Avoimempi Kaarina - Kaarinen Vihreät
P. 35

Man bör lyssna på kommuninvånarna
35
1 Kommuninvånarnas 6 Företagsamhet
Öppenhet
Man måste ha en öppen kommunikation. Kommuninvånarna måste i god tid få information om projekt som berör dem och de bör ges en möjlighet att bli hörda.
Objektivitet
Stadens verksamhet måste vara objektiv. Stadens förvaltning och partier får inte handla i kortsiktigt vinstsyfte på bekostnad av allmänhetens intressen.
Likvärdighet
Alla stadens invånare, företag och markägare behandlas likvärdigt. Kommunal service ges rättvist.
Ansvar
Stadens förehavanden och dess byggverksamhet inverkar på mänskors liv. Beslutsfattandet kräver långsiktighet och förståelse för framtiden. Kommuninvånarna bör alltid veta vem det är som bär ansvar för verksamheten och besluten.
Trygghet
Trygghet och säkerhet hör till de viktigaste faktorerna för ett gott liv. Man bör uppleva att hemkommunen är trygg. Kriminalitet, frustration och problem bör åtgärdas i god tid innan det är för sent.
kaarinanvihreat.fi
behov är det primära
Att man tar bra hand om barnen och ungdomarna och ger dem både en god utbildning och möjligheter till fritidssysselsättning, att man stöder familjerna och erbjuder de äldre en värdig tillvaro, allt detta utgör de bästa förutsättningarna för ett gott liv.
2 Man bör ta hand om var och en
Ingen av oss vet, när vi kommer att behöva hjälp.
Hälsan är mycket viktig
När man insjuknar, måste man få hjälp på nära håll.
En hållbar utveckling innebär ansvarstagande
Hållbarhet innebär ansvar för mänskor, natur, historia, vardag, ekonomi och morgondagen. Våra gemensamma beslut är avgörande för ekonomin.
En planenlig ekonomi
ligger till grund för en
trygg service
En stabil ekonomi skapar ramarna för stadens verksamhet. Det är viktigt att ständigt utveckla servicenäringarna. Uppgifter som blir överflödiga kan man avskaffa i och med digitaliseringen på ett naturligt sätt.
skapar arbetstillfällen
Samarbetet fungerar väl i vår företagarvänliga stad. Den lockar nya företagare till sig och de redan be ntliga företagarna garanteras att de kan stanna kvar. Företagen kompletterar stadens serviceutbud och erbjuder arbetsplatser.
7 Man bör lyssna på kommuninvånarna
I St Karins  nns det många olika
stadsdelar och bycentra. Detta kräver
nya sätt att lyssna på kommuninvånarna. Ungdomsfullmäktige lär ut hur man handlar i en demokrati. Alla invånare i staden måste ha en möjlighet att inverka på stadens ärenden.
St Karins gröna värden
De Gröna de nierar de värden, som staden utgående från de gröna värderingarna
i sin verksamhet bör handla efter. Kommuninvånarna ska alltid behandlas med respekt.
Ekologi
Staden tar i beaktande naturens mångfald och dess begränsade resurser. Kommande generationers livsmöjligheter säkras och man undviker kortsiktig strävan efter vinst. Allting kan eventuellt prissättas, men allting får inte vara till salu. Beslutsfattarna och kommuninvånarna har ett moraliskt ansvar för hur den värld ser ut som vi lämnar i arv åt kommande generationer.
3
4
5
kaarinanvihreat.fi


   32   33   34   35   36