Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Hannu Rautanen esitti Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

Kaupunki omistaa niin asema- kuin yleiskaavan piirissä sekä kaavoittamattomilla alueilla metsiä. Metsäomaisuuden merkitys luonnon monimuotoisuudelle, hyvinvoinnille, virkistykselle ja hiilinieluina on merkittävä. Talousmetsiä on vähän.

Kaupunki suoritti kahden viime viikon aikana Sorron asemakaavan alueella 10 hehtaarin hakkuun rajulla tavalla luonnoltaan monipuolisella ja paljon virkistyskäytössä olleella metsäalueella. Maaperä ajettiin erityisen pahoille ja syville urille.

Kyseinen metsä oli asemakaavassa VL-aluetta. Sen päätarkoitus oli siten määritelty muuksi kuin talousmetsäksi. Asemakaava-alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaki. Näin merkittävä metsän käsittely vaatii kyseisen lain maisematyöluvan. Meillä toimenpide on kulkenut nimellä puunkaatolupa. Siitä löytyvät ohjeet kaupungin kotisivulta.

Lupaa ei haettu, vaan toimenpide suoritettiin yhden viranhaltijan toimesta. Hän päätti suorittaa hakkuun ja antoi itse sille luvan.

Kyseinen toimintamalli ei ole laillinen. Toimiva organisaatio ei valvo itseään. Suomessa toteuttaminen ja valvonta on eriytetty. Kaarinassa maankäyttö- ja rakennuslain valvonta on rakennusvalvonnalla eli ympäristölautakunnalla. Maisematyölupa on siksi mainittu mm. Kaarinan rakennusjärjestyksessä.

Kaupunki teki yli viikko hakkuun alkamisen jälkeen ja sen saaman julkisuuden takia metsälain mukaiset metsänkäyttöilmoitukset Metsäkeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen hakkuun aloittamista. Ilmoitukset tehtiin lain mukaan, joka ei ole voimassa asemakaava-alueella.

Tapahtuma on poikkeuksellinen. Kaupunki ei ole suorittanut kaavoitetuissa metsissä miesmuistiin näin rajuja metsän hakkuutoimia. Siksi menettely ei lupakysymyksessä ole ollut lain mukainen eikä tarpeellista vuoropuhelua käyvä.

Turussa käytäntö on käsitellä vuosittaiset viherpalveluiden hakkuusuunnitelmat rakennuslautakunnassa. Jo siinä vaiheessa valvova viranomainen voi aloittaa vuoropuhelun ja ympäristötoimisto on niissä mukana. Lisäksi merkittävät metsien hoito- ja uudistamistoimet käsitellään maisematyölupana kyseisessä lautakunnassa.

Kaarinan on täten täsmennettävä lainmukaiseksi toimintamallia metsien hoito- ja käyttötapauksissa.

 

Kaarinan vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin, että

  1. asemakaava-alueilla olevien metsien hoito- ja hakkuutoimet toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä maisematyöluvalla siten, ettei toteuttaja valvo itseään;
  2. viherpalvelujen vuosittaiset metsänkäsittelytoimet viedään aina myös valvontaviranomaisen eli ympäristölautakunnan käsittelyyn.
  3. mainitun Sorron asemakaavan metsänhakkuu selvitetään ja tehdään tapahtuneesta tarvittavat johtopäätökset.