Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Ulla Haapanen esitti Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

Luontokato on tosiasia myös Kaarinassa. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä muutoksia myös tapaamme hoitaa puistoalueita ja tapaamme suhtautua lähiluontoomme.

Esitämme, että Kaarinalle laaditaan mahdollisimman nopeasti Luonnonmonimuotoisuusohjelma. Ohjelman laatimisessa keskeisenä ajatuksena on luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja palauttamiseen tähtäävä toimintatapa, joka pätee kaikessa puisto-, virkistysmetsä-, piennar- ja piha-alueiden hoitotyössä. Lumo-ohjelma on mainittu Kaarinan kaupungin strategiassa ja ohjelman laatimiseen on ryhdyttävä mitä pikimmiten.

Olisi tärkeää nähdä myös pihat ja pientareet sekä erilaiset välitilat paitsi viihtyvyyttä tuovina alueina myös suojapaikkoina ja elintiloina erilaisille kasveille ja eläimille – erityisesti linnuille ja pölyttäjähyönteisille. On tärkeää nähdä nämä alueet myös potentiaalisina hiilinieluina.

Niittämiset ja muut hoitotoimenpiteet on ajoitettava oikein. Pientareetkin voidaan hoitaa liikenneturvallisuutta vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen, kun hoitotoimenpiteet ovat oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia. Tähän tarvitaan tietoa.

Poistettujen kurtturuusujen tilalle kaipaamme uusia vastaavia istutuksia niin me ihmiset kuin hyönteisetkin. Kukkaniittyjä toivotaan. Kaunista ja monimuotoista lähiluontoa ja ympäristöä arvostetaan.

Esitämme, että Kaarina hankkii kaikille viheralueista vastaaville tahoille riittävää ja ajantasaista koulutusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja siten, että sama tavoitteellisuus ulottuu myös Kaupungin palveluksessa olevien urakoitsijoiden toimintatapoihin.

Lumo-ohjelman on tarkoitus olla koko kaupungin toiminnan kattava, poikkihallinnollinen hanke, mutta pääpaino luonnollisesti lankeaa niille alueille joiden toiminnan luonne on sellainen, joilla on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Käytännössä näitä ovat ympäristö-, kaupunkikehitys- ja tekninen toimialue.

Kun ammattilaisilla on tietoa ja tavoite, on työkin palkitsevaa ja saamme kaikki olla ylpeitä viherrakentamisesta ja ympäristöstä Kaarinassa.

LUMO-ohjelman päätavoitteet:

– luonnon monimuotoisuutta lisätään, lajien vaatimia elinolosuhteita huomioidaan, niitä parannetaan ja monimuotoisuus huomioidaan kaupungin toiminnassa

– uhanalaiset luontotyypit ja lajit tunnistetaan kattavasti, niiden säilymistä edistetään ja turvataan

– ekologisten sini- ja viherverkostojen toimivuutta vahvistetaan ja verkostot säilytetään

– metsien, niittyjen, ketojen, jokien, pienvesien, kosteikkojen ja soiden luontoarvot tunnistetaan ja niitä parannetaan

– rantojen, saarten ja merialueen vedenalaiset luontoarvot tunnistetaan ja niistä arvokkaimmat turvataan

– haitallisten vieraslajien torjuntaa jatketaan ja tehostetaan

– luonnon kestävää virkistyskäyttöä edistetään ja asukkaiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi tuetaan

– ilmastonmuutoksen vaikutus monimuotoisuuteen huomioidaan

– kaupunkilaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä lisätään

– kaupunki tekee LUMO-yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja yliopistojen kanssa

– luodaan mittarit, joilla luonnon monimuotoisuuden toteutumista ja kehittymistä voidaan seurata ja arvioida – suoritetaan kokonaisseurantaa ja säännöllistä raportointia

– harkitaan mahdollisuutta maankäytön myötä menetettyjen alueiden kompensoimista ottamalla suojelun piiriin menetettyjä alueita vastaavia alueita

– tavoitellaan pitkällä aikavälillä YK:n suosittamien luonnonsuojelullisten tavoitteiden toteutumista, 30% maa-alueen suojelua josta kolmannes, 10% pinta-alasta tiukasti suojeltua. Suojeltua pinta-alaa tulisi tavoitteen mukaisesti kasvattaa hieman jokaisella valtuustokaudella. Tavoitteeseen tulisi pyrkiä vuoteen 2035 mennessä