Kaupunginvaltuusto 30.1.2023

Valtuutettu Hannu Rautanen jätti eri valtuutettujen valtuustoaloitteen kaupungin omaisuuden avoimesta myynnistä (KNA/199/10.00.02.01/2023):

”Kaupungin kiinteistöjen myynnissä on noudatettu avoimen myynnin periaatetta – kuka tahansa kansalainen, elinkeinonharjoittaja, yritys tai yhteisö
– on voinut tehdä tarjouksen myytävästä kiinteistöstä tai muusta omaisuudesta.

Periaate on kirjattu näin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjaan 19.1.2023 § 3:

”Maanmyynnissä kaupungin periaatteena on ollut, että kohde tulisi olla julkisessa myynnissä, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus tehdä tarjous kohteesta. Tällä pyritään varmistamaan ostajien tasapuolinen kohtelu.”

Omaisuuden myynnin periaatteita ei ole kirjattu mihinkään ohjeeseen tai sääntöön. On käynyt ilmi, että aiempi hyvä käytäntö on tarpeen vahvistaa periaatteellisena menettelytapana. Näin kohdellaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti.

Hankintasäännössä on määritelty periaate näin:

Hankinnoissa tulee ottaa huomioon kestävä kehitys, sosiaaliset näkökulmat, innovaatiot sekä harmaan talouden estäminen. Hankintojen tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus vahvistaa kaupungin omaisuuden myynnin tasapuoliset periaatteet, ne kirjataan ohjeeseen tai sääntöön ja periaatteet tuodaan valtuuston hyväksyttäviksi.”30