Julkinen sektori on tavaroiden ja palveluiden hankkijana merkittävä markkinavaikuttaja. Viisaasti punnituilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, että vastuulliset toimijat menestyvät ja ovat kehittämässä kaupunkiamme.

Julkisella sektorilla on uuden hankintalain tarjoama mahdollisuus – ja velvollisuus – tehdä hankintoja sosiaalinen vastuu ja ympäristökriteerit huomioiden. Kun käytämme ostovoimaamme viisaasti eli hankinnan kokonaisvaikutuksia huolella punniten, voimme edistää ihmisarvojen toteutumista ja ympäristön kannalta parempien ratkaisujen käyttöönottoa. Julkisten hankintojen kestävyys on myös yksi keskeisistä Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2030 painopisteistä. Kaarina on jo lähtenyt aktiivisesti toteuttamaan ympäristöohjelmaa mm. ruokapalveluiden lähikalahankinnoissa.

Vastuullisilla valinnoilla voidaan kohentaa aluetaloutta ja lisätä työllisyyttä, kun alueen pieniä ja keskisuuria toimijoita ”selkein sanankääntein” kannustetaan tuomaan sosiaaliset ja ympäristön huomioivat innovaationsa mukaan kilpailutukseen.

Kaarinan vihreä valtuustoryhmä esittää, että otetaan Kaarinan julkisissa hankinnoissa sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat johtaviksi kriteereiksi sekä kirjataan tämä selkeästi esiin kaupungin strategiassa.