Uusi kuntalaki otettiin käyttöön kesäkuun alussa, kun valtuustokausi alkoi. Laissa korostuu kuntalaisten oikeus osallistua päätösten valmisteluun. Olennainen lähtökohta on, että tiedot kuntalaisten käytettävissä olevista osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista pitää olla helposti saatavilla, esimerkiksi selkeästi jäsenneltyinä kaupungin kotisivuilla.

Kunnan viestintä on laissa määritelty näin:

29 § Viestintä

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Kuluvan syksyn aikana on käynyt ilmi, että kuntalain soveltamisessa on edelleen merkittävästi oppimista ja työtä. Julkisten asiakirjojen diariointi ja luovuttaminen on monien kuntalaisten yhteydenottojen perusteella ollut salaamiseksi koettua.

Toisaalta kirjaamosta ei ole voitu antaa asiakirjoja, koska niitä ei ole viety asianmukaisesti kaupungin diaariin.

Kunnan asiakirjat ovat kaikki julkisia ellei niitä ole erikseen määritelty salaisiksi. Uuden lain henki on myös  sellainen, että valmisteluun oleellisesti liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat julkisia.

Tiedonsaannin vaikeus ei ole koskenut yksin kuntalaisia vaan myös luottamushenkilöitä, joilla on vielä kuntalaisia laajempi oikeus tiedonsaantiin. Tästä on erikseen määrätty kuntalaissa.  Tältä osin on myös koulutus ja menettelyjen selkiyttäminen tarpeen.

83 §

Tietojensaantioikeus

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 ja 7 §:n mukaan eivät ole vielä julkisia, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ajankohtaiseksi ongelmaksi on koettu myös se, että kaupungin toimielinten pöytäkirjat löytyvät kotisivulta vain kahden viime vuoden ajalta. Näin kuntalaisilla ja luottamushenkilöillä ei ole mahdollisuutta seurata päätöksentekoa menneiltä vuosilta eikä saada tietoa, miten asioista on aiemmin päätetty.

Turun kaupungin sivuilta vastaavat tiedot löytyvät viimeisen yhdeksän vuoden ajalta. Tähän Kaarinan pitäisi pystyä välittömästi.

Mikäli tietoja ei laiteta nettiin julkisesti, seuraa siitä tarpeetonta työtä kirjaamoon, jos tietoja saadakseen on käännyttävä kirjaamon puoleen ja viranhaltijan on tiedot välitettävä.

Kaarinan vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy seuraaviin toimiin:

  1. Kaupunkiin tulevat asiakirjat kirjataan välittömästi diaariin.
  2. Henkilöstöä koulutetaan, jotta kaikille on selvää kuntalain mukainen avoimuus ja asiakirjojen julkisuus sekä niiden luovuttaminen pyydettäessä.
  3. Luottamushenkilöiden tavallista laajempi tiedonsaantioikeus tehdään tutuksi viranhaltijoille.

Kaupungin kotisivulle julkaistaan toimielinten pöytäkirjat välittömästi  yhdeksän viime vuoden ajalta.

Valtuustoaloite 9.10.2017